ทัวร์อินเดียเนปาล5-12 ธค 58 เที่ยวอินเดียเนปาล 8วัน 7คืน ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล กราบสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

07/08/2015

ทัวร์อินเดียเนปาล5-12 ธค 58 เที่ยวอินเดียเนปาล 8วัน 7คืน ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล กราบสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล กราบสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน เดินทาง 5 12 ธันวาคม 2558 ราคา 32,900 บ./ท่าน กราบนิมนต์ พระอาจารย์ณนนท์ รตโน (ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น สาขาวัดอัมพวัน) และคณะพระสงฆ์ นำปฏิบัติบูชาตลอดการเดินทาง ราคารวม ตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพ-โกลกาต้าโดยสายการบินSPICE JET ขากลับคยา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAY ค่าวีซ่าอินเดีย-เนปาล,ธรรมเนียมชมสถานที่, รถปรับอากาศตลอดการเดินทาง,อาหารและที่พักวัด 7 คืน *** ทุกที่นั่งได้มีส่วนร่วมในการถวายพระคุณเจ้าได้เดินทางด้วยจำนวน 5 รูป ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ทริปเด็กขนกระเป๋าส่วนตัว ส่วนค่าทริปคนขับ,ผู้ช่วย เด็กรถ,เก็บวันสุดท้ายท่านละ 400 บ.ตลอดการเดินทาง สอบถามได้ที่ คุณก้อย โทร.099-5464 165 ID LINE: pinkynamo fax: 02-153 8121 จองเดินทาง มัดจำ 10,000 บ. ส่วนที่เหลือชำระภายในสิ้นเดือนตค. 58(รับจำนวน 25 ท่านค่ะ) โอนเงิน ชื่อบัญชี นางธันยนันท์ สุวรรณลอย ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง ๖) ออมทรัพย์ เลขบัญชี 654-2-16155-6 ขอความสุข ความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้แสวงบุญทุกๆท่าน... วันที่ 1 กรุงเทพฯ โกลกาต้า 02.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ ประตู ๔ ผู้โดยสารขาออกของสายการบิน SPICE JET 03.00 น. เช็คอิน(น้ำหนักไม่เกิน ๒๐ กก.) 05.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโกลกาต้าโดยสายการบิน spicejetเที่ยวบิน SG 84 06.25 น. ถึงสนามบินโกลกาต้า ประเทศอินเดีย (เวลาช้ากว่าเมืองไทย ๑.๓๐ช.ม.) เดินทางสู่เมือง พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ( ๑๐ ช.ม.) บริการอาหารเช้า - กลางวัน ระหว่างทาง 15.30 น. ถึงที่พัก เก็บกระเป๋า ทำธุระส่วนตัว กราบนมัสการพระพุทธเมตตา สถานที่ตรัสรู้ฯปฏิบัติธรรม 18.30 น. บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือปฏิบัติธรรมที่ต้นโพธิ์ (ปิด 21.00น.) วันที่ 2 ราชคฤห์-วัดเวฬุวัน- เขาคิชฌกูฎ นาลันทา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าจากนั้นเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ ชมวัดเวฬุวันวัดแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสาร สร้างถวาย และเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวก ๑,๒๕๐รูป 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่าย . ชมเขาคิชกูฏ เป็นสถานที่พระเทวทัตลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จนมัสการ พระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจ้าบนยอดเขา นมัสการกุฎิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร) ถ้ำพระโมคคัลลานะชมคุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร ชม ตโปธารามบ่อน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคได้มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเก่าแก่ที่สุดในโลก นมัสการสถูปนิพพานของพระสารีบุตร กราบนมัสการหลวงพ่อองค์ดำเป็นพระพุทธรูปหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่สูงเกือบ ๓ เมตรที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวที่รอดพ้นจากการถูกทำลายของชาวมุสลิม 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน วันที่ 3 ไวสาลี วัดป่ามหาวัน - กุสินารา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองไวสาลี เป็นสถานที่จำพรรษาสุดท้าย ถึงวัดป่ามหาวัน ซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตรมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีองค์แรก ชมเสาหินของพระเจ้าอโศก มี รูปปั้นหัวสิงโตช้างที่สมบูรณ์ที่สุด นมัสการ ณ ปาวาลเจดีย์สถานพระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร ถึงเจดีย์เกสรียา 11.00 น. รับประทานอาหาร ช่วงบ่าย. เดินทาง สู่กุสินารา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พัก วันที่ 4 มหาสถูปปรินิพพาน กุสินารา ลุมพินี 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 07.00 น. ชมสถานที่สาลวโนทยานเมืองกุสินารา สถานที่พระพุทธองค์ทรง เสด็จดับขันธปรินิพพาน ถวายผ้าห่มพระนอน ปางปรินิพาน+ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าณ มกุฎพันธนเจดีย์ 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. จากนั้น เดินทางสู่ประเทศเนปาล (เดินทางสู่เมืองลุมพินีวันซึ่งเป็นสถานที่ ที่พระนางสิริมหามายาได้ประสูติมหาบุรุษเอกของโลก 18.00น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน วันที่ 5 เนปาล ลุมพินีวันสังเวชนีฯประสูติ สาวัตถี 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 07.00 น. ชมลุมพินีวัน ณสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ชมมายาเทวีมหาวิหารสระโบกขรณีและเสาจักรพรรดิอโศกมหาราช ที่มีขนาดความสูง ๒๒ฟุต ๔นิ้ว 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง 12.00 น. เดินทางสู่ เมืองสาวัตถี 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเข้าสู่ที่พัก วันที่ 6 สาวัตถี-วัดพระเชตวัน-บ้านอนาถบิณฑิก บ้านองคุลีมาล 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 07.00 น. นำทุกท่านชมสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ก่อนเสด็จไปโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชม บ้านบิดาของ ท่านองคุลีมาล นมัสการ วัดพระเชตวันมหาวิหารเป็นวัดที่พระพุทธเจ้า ประทับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่นานที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี กุฎีพระอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป สถานที่พระพุทธองค์แต่งตั้งพระอรหัน ๘ ทิศ นมัสการต้นอานันทโพธิ์ซึ่งเป็นหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรก 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี ดินแดนที่ไม่เคยหลับไหล 19.00 น. ถึงที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน วันที่ 7 แม่น้ำคงคา ธัมเมกขสถูป/สังเวชนีฯปฐมเทศนา 04.00 น. ล่องเรือชม แม่น้ำคงคา สายธารอันศักดิ์สิทธิ์ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปและบูชาพระอาทิตย์ของชาวฮินดูริมฝั่ง แม่น้ำคงคา และการเผาศพที่ท่าน้ำ ซึ่งมีมานานกว่า ๔,๐๐๐ปี โดยกองไฟที่เผาไม่เคยดับมอดลงเลย 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้น ชมป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 นมัสการคันธกุฎีที่จำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า นำทุกท่านสวดมนต์ และสักการบูชา ธัมเมกขสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรง แสดงธรรมจักรกัปปวัตตน 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่าย เดินทางสู่เมืองพุทธคยา 18.00 น. ถึงพุทธคยา เข้าที่พัก วันที่ 8 พุทธคยา-กรุงเทพฯ 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้น กราบลาพระพุทธเมตตา,ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือเลือกซื้อของฝากตามอัทธยาศัย 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 12.30 น.เดินทางสู้สนามบินคยา เช็คอิน 14.20 น. อำลาแดนพุทธภูมิ จากคยา การบินไทยเที่ยวบิน TG-328 ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เวลา 21.15น. สอบถามได้ที่ คุณก้อย โทร.099-5464 165 ID LINE: pinkynamo fax: 02-153 8121 จองเดินทาง มัดจำ 10,000 บ. ส่วนที่เหลือชำระภายในสิ้นเดือนตค. 58(รับจำนวน 25 ท่านค่ะ) โอนเงิน ชื่อบัญชี นางธันยนันท์ สุวรรณลอย ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง ๖) ออมทรัพย์ เลขบัญชี 654-2-16155-6 ขอความสุข ความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้แสวงบุญทุกๆท่าน...

ราคา : ไม่ระบุราคา

ทัวร์อินเดียเนปาล5-12 ธค 58 เที่ยวอินเดียเนปาล 8วัน 7คืน ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล กราบสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ทัวร์อินเดียเนปาล5-12 ธค 58 เที่ยวอินเดียเนปาล 8วัน 7คืน ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล กราบสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

tags: ตามรอย

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

1739

ไม่ระบุ

ก้อย

099-5464165

กรุงเทพ

กรุงเทพ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า