รับจำนองที่ดินเชียงใหม่ ขายฝากที่ดินเชียงใหม่&ลำพูน รับเงินสดๆ ใน 1 วัน ไม่หักดอกร่วงหน้า

21/06/2016

รับจำนองที่ดินเชียงใหม่ ขายฝากที่ดินเชียงใหม่&ลำพูน รับเงินสดๆ ใน 1 วัน ไม่หักดอกร่วงหน้า \"บ ริ ษั ท สิ น รุ่ ง เ รื อ ง ลิ ส ซิ่ ง จำ กั ด \" ตั้งแต่ปี 2536 ได้รับความไว้วางใจมากว่า 23 ปี ช่องทางการติดต่อของเรา>มี หรือ ไม่มี สิ่งปลูกสร้างได้หมด - ที่สวน ไร่นา ที่ดินติดถนนลาดยาง มีทางเข้าออกได้หมด 1.สินเชื่อสินรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขาในเมือง (สำนักงานใหญ่) - - - -> 2.สินเชื่อสินรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ - - - -> 3.สินเชื่อสินรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขาสันกำแพง - - - -> 4.สินเชื่อสินรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขาหางดง - - - -> 5.สินเชื่อสินรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขาสันป่าตอง **ขออภัย ท่านที่ไม่ต้องการเงินหมุนเวียน** >>>> อ นุ มั ติ เ งิ น ส ด รั บ เ งิ น ใ น 1 วั น * เ ชิ ญ ป รึ ก ษ า เ ร า < < < < - - - โ ท ร 0 5 3 - 2 3 3 6 2 9 หรื อ 0 8 6 4 3 1 6 5 0 5 *เฉพาะในเขตอำเภอเมือง สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ริม แม่แตง สารภี หางดง สันป่าตอง ลำพูน* som_sak@hotmail.com **ขออภัย ท่านที่ไม่ต้องการเงินหมุนเวียน** โปรดจดจำข้อความดังกล่าว : จำนองขายฝากใน 1วัน จำนองขายฝากใน 1วัน จำนองขายฝากใน 1วัน จำนองขายฝากใน 1วัน โ ท ร โ ท ร โ ท ร 0 5 3 - 2 3 3 6 2 9 จังหวัดเชียงใหม่ ( Chaingmai ) >>>>Tags

ราคา : ไม่ระบุราคา

รับจำนองที่ดินเชียงใหม่ ขายฝากที่ดินเชียงใหม่&ลำพูน รับเงินสดๆ ใน 1 วัน ไม่หักดอกร่วงหน้า

tags: เชียงใหม่

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

244580

ไม่ระบุ

k somsakk

0864316505

เชียงใหม่

เชียงใหม่

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า