7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G

08/08/2015

ราคา : 3900

7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G 7Capacitive screen Android 2.3 Tablet 1.2Ghz 512M 4G WIFI 3G

tags: 7capacitive android

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

74564

ไม่ระบุ

ศักดิ์พงษ์

0818645431

ชลบุรี

ชลบุรี

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า