บริหารงาน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริหารงาน

 • กองการบริหารงานบุคคล

  เรื่องกำหนดภารกิจเพื่อการบริหารงาน. upload61 orange, กำหนด วัน เวลา สถานที่และราย ละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ.

  http://www.personnel.nu.ac.th/home/

  คำค้น : บริหารงาน


 • ภาวะผู น ํากับการบริหารงานในองค ก าร

  ป จจุบ ันการบริหารงานในองค การไม ว าจะเป นภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือเอกชนก็ต าม จะ ต อ ง. เกี่ยวข องกับหลักการบริหาร อัน ได แก การวางแผน การจัดองค การ ...

  http://president.yru.ac.th/ofc/images/stories/files/ภาวะผู้นำกับการบริหารงานในองค์การ(1).pdf

  คำค้น : บริหารงาน


 • กลุ่มบริหารงานบุคคล - กระทรวงสาธารณสุข

  ... 22 กรกฎาคม 2558 ). ประกาศ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้ดำรงตำแหน่ง ... กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

  http://hr.moph.go.th/

  คำค้น : บริหารงาน


 • ระบบบริหารงานบุคคล สสจ.นครราชสีมา

  ระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา.

  http://203.157.161.13/piskorat/

  คำค้น : บริหารงาน


บริหารงาน