ฟ้องคดี

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟ้องคดี

 • การฟ้องคดีปกครอง - The Administrative Court

  ตัวอย่างการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง. - ตัวอย่างคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้. - ตัวอย่างคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้. - ข้อระวังในการฟ้องคดี ... ลักษณะของคดีปกครอง ...

  http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc00.htm

  คำค้น : ฟ้องคดี


 • ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขใ

  นอกจากจะต้องเป็นคดีปกครองแล้ว ยังจะต้องปรากฏด้วยว่า ผู้ฟ้องคดี. ได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ดังนี้. 1. เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ ศาลปกครอง.

  http://www.admincourt.go.th/00_web/00_file/doc_pr/wcourt5.pdf

  คำค้น : ฟ้องคดี


 • การเสนอคำฟ้อง - The Administrative Court

  การเสนอคำฟ้อง. การยื่นฟ้องต่อศาล จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้. 1. เรื่องที่นำมา ฟ้องต้องเป็นคดีปกครอง และต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง.

  http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc02.htm

  คำค้น : ฟ้องคดี


 • ข้อควรระวังในการฟ้องคดี - The Administrative Court

  โดยปกติการฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองกลางจะไม่มีหลักเกณฑ์ ที่ซับซ้อนให้เป็น ภาระ แก่ประชาชนผู้ประสงค์จะฟ้องคดี และการดำเนินคดีใน ศาลปกครองกลางก็ค่อนข้างยืดหยุ่น ...

  http://www.admincourt.go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_acc06.htm

  คำค้น : ฟ้องคดี


ฟ้องคดี