อาคารชุด

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาคารชุด

 • พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522

  21 เม.ย. 1979 ... โดยที่เป นการสมควรมีกฎหมายว าด วยอาคารชุด. จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ ให ตรา พระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ.

  http://www.tca.or.th/tca_website/img/knowledges/_1393836559.pdf

  คำค้น : อาคารชุด


 • พระราชบัญญัติอาคารชุด

  6 มี.ค. 2008 ... โดยที่เป นการสมควรแก ไขเพิ่มเติมกฎหมายว าด วยอาคารชุด ... มาตรา ๑ พระราชบัญญัติ นี้เรียกว า “พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”.

  http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law060351-58.pdf

  คำค้น : อาคารชุด


 • พระราชบัญญัติ - กรมที่ดิน

  "อาคารชุด" หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดย แต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง.

  http://www.dol.go.th/low_ministry/commandment/condo_2522.htm

  คำค้น : อาคารชุด


 • สมาคมอาคารชุดไทย : Thai Condominium Association

  สมาคมอาคารชุดไทย : Thai Condominium Association.

  http://www.thaicondo.or.th/

  คำค้น : อาคารชุด


อาคารชุด